مشهد

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – مشهد سه شنبه 98/02/31 جمعه 98/03/03

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
مشهد4 ستارهدوتخته16,000,000
هتل آپارتمان بشري(منو بوفه)4 ستارهسوئيت(دو تخته)16,100,000
جواد(منو انتخابي)4 ستارهدو تخته19,700,000
مدينه الرضا(منو بوفه)5 ستارهدو تخته21,700,000
بين المللي قصر5 ستارهدو تخته24,000,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد سه شنبه 98/02/31 شنبه 98/03/04

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
مشهد4 ستارهدوتخته18,100,000
هتل آپارتمان بشري(منو بوفه)4 ستارهسوئيت(دو تخته)18,200,000
جواد(منو انتخابي)4 ستارهدو تخته22,500,000
مدينه الرضا(منو بوفه)5 ستارهدو تخته25,200,000
بين المللي قصر5 ستارهدو تخته28,200,000

تور : 3 شب اصفهان – مشهد چهارشنبه 98/03/01 شنبه 98/03/04

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
شهدا2 ستارهچهار تخته10,400,000
مهرگان2 ستارهسه تخته10,800,000
هتل آپارتمان مشاهير(منو بوفه)2 ستارهدو تخته11,000,000
اطلس3 ستارهسه تخته11,900,000
استار3 ستارهسه تخته13,000,000
حيات شرق(منو بوفه)3 ستارهآپارتمان يک خوابه(دو تخته)13,900,000
هتل آپارتمان بشري(منو بوفه)4 ستارهسوئيت(دو تخته)14,500,000
مشهد4 ستارهدوتخته14,600,000
جواد(منو انتخابي)4 ستارهدو تخته17,500,000
درويشي(صبحانه بوفه)5 ستارهسه تخته17,500,000
مدينه الرضا(منو بوفه)5 ستارهدو تخته20,000,000
بين المللي قصر5 ستارهدو تخته22,000,000