مشهد

Print Friendly, PDF & Email

تور مشهد نوروز 98

تور : 3 شب اصفهان – مشهد سه شنبه 97/12/28 جمعه 98/01/02

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

20,600,000

گل سرخ

 

دوتخته

21,000,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

آپارتمان يک خوابه(سه تخته)

23,200,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد سه شنبه 97/12/28 شنبه98/01/03

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

گل سرخ

 

دو تخته

22,800,000

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

25,600,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

39,900,000

تور : 3 شب اصفهان – مشهد چهارشنبه 97/12/29 شنبه 98/01/03

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

20,600,000

گل سرخ

 

سه تخته

16,200,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد چهارشنبه 97/12/29 يکشنبه 98/01/04

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

25,600,000

گل سرخ

 

چهار تخته

17,200,000

تور : 3 شب اصفهان – مشهد پنج شنبه 98/01/01 يکشنبه 98/01/04

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

18,600,000

گل سرخ

 

دوتخته

15,600,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

21,600,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد پنج شنبه 98/01/01 دوشنبه 98/01/05

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

21,200,000

گل سرخ

 

دوتخته

18,300,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

25,700,000

تور : 3 شب اصفهان – مشهد جمعه 98/01/02 دوشنبه 98/01/05

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

گل سرخ

 

دوتخته

15,600,000

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

17,100,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

21,600,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد جمعه 98/01/02 سه شنبه 98/01/06

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

19,700,000

گل سرخ

 

دوتخته

20,300,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

25,700,000

تور : 3 شب اصفهان – مشهد شنبه 98/01/03 سه شنبه 98/01/06

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

گل سرخ

 

سه تخته

14,500,000

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

18,600,000

مشهد

4 ستاره

سه تخته

18,900,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

23,100,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد شنبه 98/01/03 چهارشنبه 98/01/07

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

استار

3 ستاره

سه تخته

19,900,000

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

21,200,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

27,200,000

تور : 3 شب اصفهان – مشهد يکشنبه 98/01/04 چهارشنبه 98/01/07

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

گل سرخ

 

دوتخته

17,000,000

حيات شرق

3 ستاره

آپارتمان يک خوابه(دو تخته)

18,600,000

مشهد

4 ستاره

دو تخته

19,500,000

سی نور

5 ستاره

سه تخته

20,300,000

هتل آپارتمان بشري

4 ستاره

سوئيت(دو تخته)

21,100,000

درويشي

5 ستاره

سه تخته

21,500,000