کیش

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – کيش پنج شنبه 97/11/25 يکشنبه 97/11/28

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

آبادگران(صبحانه)

2 ستاره

آپارتمان يک خوابه(چهار تخته)

8,800,000

ويلاي شباويز(صبحانه)

2 ستاره

دو تخته

9,200,000

سانرايز(صبحانه)

3 ستاره

دوتخته

10,500,000

سارا(صبحانه)

3 ستاره

دو تخته

15,000,000

تور : 4 شب اصفهان – کيش پنج شنبه 97/11/25 دوشنبه 97/11/29

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

آبادگران(صبحانه)

2 ستاره

آپارتمان يک خوابه(چهار تخته)

10,200,000

ويلاي شباويز(صبحانه)

2 ستاره

دو تخته

10,700,000

سانرايز(صبحانه)

3 ستاره

دوتخته

12,500,000

سارا(صبحانه)

3 ستاره

دو تخته

18,300,000

تور : 3 شب اصفهان – کيش جمعه 97/11/26 دوشنبه 97/11/29

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

پانيذ

2 ستاره

چهار تخته

8,500,000

سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

10,000,000

سانرايز

3 ستاره

سوئيت سه تخته

11,000,000

آبادگران

2 ستاره

آپارتمان يک خوابه(سه تخته)

11,000,000

سارا

3 ستاره

سه تخته

11,200,000

جام جم

3 ستاره

سه تخته

11,400,000

ويلاي شباويز کيش

2 ستاره

دو تخته

11,900,000

آرامش

3 ستاره

دوتخته

12,900,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته دريا

14,000,000

آراميس

4 ستاره

دو تخته

14,600,000

ايران

5 ستاره

دو تخته

21,000,000

دريايي ترنج

5 ستاره

دو تخته غروب

43,600,000

تور : 4 شب اصفهان – کيش جمعه 97/11/26 سه شنبه 97/11/30

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

آرامش

3 ستاره

دوتخته

13,900,000

ايران

3 ستاره

دو تخته

25,500,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

19,500,000

سانرايز

3 ستاره

سوئيت سه تخته

12,000,000

سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

11,000,000

آبادگران

2 ستاره

آپارتمان يک خوابه(سه تخته)

12,800,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته دريا

16,500,000

ايران

5 ستاره

دو تخته

26,600,000

پانيذ

2 ستاره

چهار تخته

9,300,000

جام جم

3 ستاره

سه تخته

13,000,000

سارا

4 ستاره

دو تخته

23,700,000

ويلاي شباويز کيش

2 ستاره

دو تخته

14,900,000

تور : 3 شب اصفهان – کيش شنبه 97/11/27 سه شنبه 97/11/30

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

تماشا

2 ستاره

سه تخته

9,500,000

پانيذ

2 ستاره

دو تخته

9,600,000

ویلای سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

11,000,000

آبادگران

2 ستاره

آپارتمان يک خوابه(سه تخته)

11,000,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

11,700,000

سانرايز

3 ستاره

دوتخته

12,000,000

ويلاي شباويز

2 ستاره

دو تخته

12,100,000

سارا

3 ستاره

دو تخته

12,900,000

آرامش

3 ستاره

دوتخته

13,000,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته دريا

14,000,000

گامبرون

5 ستاره

دو تخته

19,500,000

صدف

4 ستاره

دو تخته لوکس

20,000,000

ايران

5 ستاره

دو تخته

22,000,000

دريايي ترنج

5 ستاره

دو تخته دريا

40,200,000

تور : 4 شب اصفهان – کيش شنبه 97/11/27 چهارشنبه 97/12/01

نام هتل

درجه هتل

نوع اتاق

قیمت(ريال)

پانيذ

2 ستاره

دو تخته

11,000,000

تماشا

2 ستاره

سه تخته

11,300,000

آبادگران

2 ستاره

آپارتمان يک خوابه(سه تخته)

12,800,000

ویلای سيمرغ

3 ستاره

دوتخته

13,000,000

ويلاي شباويز

2 ستاره

دو تخته

13,400,000

جام جم

3 ستاره

دو تخته

13,700,000

سانرايز

3 ستاره

دوتخته

14,000,000

آرامش

3 ستاره

دوتخته

15,000,000

ارم بزرگ کيش

4 ستاره

دو تخته دريا

16,500,000

سارا

3 ستاره

دو تخته

23,800,000

صدف

4 ستاره

دو تخته لوکس

27,500,000

دريايي ترنج

5 ستاره

دو تخته دريا

51,100,000