مشهد

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – مشهد چهارشنبه 98/04/26 شنبه 98/04/29

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
شهدا2 ستارهسه تخته14,400,000
ياسر1 ستارهسه تخته14,500,000
ارگ(منو انتخابي)2 ستارهدو تخته15,500,000
هاني پارس1 ستارهدو تخته15,800,000
آفتاب شرق3 ستارهدو تخته17,200,000
هتل آپارتمان بشري(منو بوفه)4 ستارهآپارتمان يک خوابه(سه تخته)20,400,000

تور : 4 شب اصفهان – مشهد چهارشنبه 98/04/26 يکشنبه 98/04/30

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
ياسر1 ستارهسه تخته15,000,000
شهدا2 ستارهسه تخته16,200,000
ارگ(منو انتخابي)2 ستارهدو تخته17,000,000
هاني پارس1 ستارهدو تخته17,900,000
آفتاب شرق3 ستارهدو تخته19,800,000
هتل آپارتمان بشري(منو بوفه)4 ستارهآپارتمان يک خوابه(سه تخته)23,500,000