کیش

Print Friendly, PDF & Email

تور : 3 شب اصفهان – کيش پنج شنبه 98/04/06 يکشنبه 98/04/09

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
ویلای سيمرغ3 ستارهدوتخته7,500,000
سانرايز3 ستارهدوتخته8,900,000
آرامش3 ستارهدوتخته9,900,000
پانيذ2 ستارهدو تخته12,200,000
آبادگران2 ستارهآپارتمان يک خوابه(دو تخته)13,500,000
ارم بزرگ کيش4 ستارهدو تخته جزيره13,900,000
آراميس4 ستارهدو تخته14,000,000
صدف4 ستارهدو تخته استاندارد14,500,000
پارميس( صبحانه / ناهار )5 ستارهدو تخته رو به جزيره17,600,000
شايان5 ستارهدو تخته جزيره20,700,000
داريوش5 ستارهدو تخته استاندارد رو به دريا25,200,000

تور : 4 شب اصفهان – کيش پنج شنبه 98/04/06 دوشنبه 98/04/10

نام هتلدرجه هتلنوع اتاققیمت(ريال)
پانيذ2 ستارهدو تخته11,900,000
آبادگران2 ستارهآپارتمان يک خوابه(دو تخته)13,600,000
آراميس4 ستارهدو تخته14,100,000
ارم بزرگ کيش4 ستارهدو تخته جزيره14,300,000
صدف4 ستارهدو تخته لوکس15,300,000
پارميس( صبحانه / ناهار )5 ستارهدو تخته رو به جزيره21,300,000
شايان5 ستارهدو تخته دريا24,900,000
داريوش5 ستارهدو تخته استاندارد رو به دريا28,900,000